15. Posvěcení

Nové srdce

Ti, kdo přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, byli obnoveni, znovuzrozeni a dostali nové srdce. Jenom díky tomuto novému srdci, které je stvořené Duchem svatým, touží po tom, aby byl Ježíš Kristus Pánem jejich života. Před tím, než se člověk stane věřícím, nenávidí Boha a je spoután svým hříchem, což znamená, že není schopen činit ani chtít to, co by potěšilo Boha. Znovuzrození ale dělá z Božího nepřítele člověka, který miluje Boha a touží dělat radost Bohu, který se mu dává poznat skrze Písmo.

Ř 6; Žd 8,7-13; Ř 8,1-17; Ef 2,1-10; Ř 1,30

Boj s hříchem

Bůh nachází potěšení v tom, když věřící v průběhu celého svého křesťanského života vzdorují zlým žádostem staré přirozenosti. V tomto životě křesťan nikdy nezakusí dokonalost. Dokud bude Boží dítě v tomto těle, nikdy nebude schopné činit to, co by bylo dokonale dobré.

Ga 5,16-18

Zaručený růst

Smrt Ježíše Krista na kříži zajišťuje všem věřícím duchovní růst. Ježíš na kříži zaplatil za proměnu života pro každého, kdo věří. Přestože každému věřícímu byla dána jiná míra i rychlost růstu, všichni křesťané zakusí proměnu života a ponesou ovoce Ducha. Věřící mohou na nějakou dobu upadnout do hříchu, ale nakonec budou činit pokání a obnoví své společenství s Otcem.

Ř 6; Ř 8,1-17; Fp 1,3-6; 1J 9-11; Mt 13,1-23; Žd 10,14; Zj 2,7

Zaručené konečné vítězství

Věřícím je zaslíbeno, že budou zachováni až do konce. Ježíš nezaplatil jenom za spásnou víru a za proměněný život svého lidu, ale zaplatil také za to, že ve své víře budou jeho vyvolení zachováni až do konce a vejdou do nebeského království.

Fp 1,3-6; Ř 8,28-39; Ju 24-25