22. Světská vláda

Zřízená Bohem

Všechny vládní autority byly ustanoveny Bohem. Vzpoura proti těmto autoritám je vzpourou proti Bohu.

Ř 13,1-7

Světská vláda má omezenou pravomoc

Věřící je vázán poslušností světským autoritám do té míry, pokud se od něj nevyžaduje jednání, jež je v rozporu s tím, co Boží slovo přikazuje nebo zakazuje.

Ř 13,1-7; Sk 4,1-22

Podíl věřících na světské vládě

Protože světská vláda je zřízena Bohem, mohou se na ní věřící podle svých možností podílet. Při tom však nesmějí jednat proti svému svědomí, které je vázané Slovem Božím.

Ř 13,1-7; Lk 3,1-14; Sk 10,1-8

Podřizování se světským autoritám

Písmo přikazuje věřícím, aby se modlili za ty, kdo stojí v autoritě, aby je měli v úctě, platili daně a poslouchali zákony země. Přitom není podstatné, zda v moci postavený člověk je nebo není věřící.

1Tm 2,1-7; Ř 13,1-7