28. Stav člověka po smrti a vzkříšení z mrtvých

Co se děje po smrti

Až zemřeme, naše těla se rozloží a obrátí se v prach. Naše duše nebo duch (oba pojmy mluví o „skutečném člověku“) žije navěky. Věřící je po smrti přijat do nebe, kde budou s Pánem a budou čekat na vykoupení těla. Nevěřící jsou okamžitě vrženi do pekla, a zatímco zakoušejí vědomé utrpení, čekají na den soudu. Bible nezná žádná jiná místa, kam by se duše mohla po smrti dostat.

Gn 3,19; Mt 16,24-28; 1Pt 3,18-22; Mt 25,31-46; Ř 8,18-25; Fp 1,21-26; Mt 13,24-43

Co se stane při Kristově příchodu

Věřící, kteří se dočkají Kristova druhého příchodu, nezemřou, ale budou v jediném okamžiku proměněni do vzkříšeného stavu. Ve stejném okamžiku budou věřící, kteří zemřeli, vzkříšeni a dostanou nová neporušitelná těla a všichni věřící budou s Pánem Ježíšem Kristem na nové zemi a v novém nebi. Nevěřící budou navěky zakoušet plnost Božího hněvu v ohnivém jezeře.

1Te 4,13-18; Mt 24; 1K 15,12-58; Zj 20-22