3. Trojjediný Bůh

Nepoznatelnost Boha

Bůh Písma, jediný pravý Bůh, je ve svém bytí naprosto odlišný od člověka. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, ale je podobný Bohu jenom velmi omezeným způsobem. Není možné, aby člověk svou omezenou schopností mohl uchopit nekonečného Boha. Proto je naše poznání Boha jenom částečné. Nejsme schopni plně porozumět takovým věcem, jako je například Kristovo vtělení, Boží Trojice, vztah mezi Božím předurčením a lidskou zodpovědností nebo koncept Boží věčnosti, tedy skutečnost, že Bůh vždycky byl a bude.

Dt 29,29; 1Sl 15,29; J 1,1; Ř 9,10-21

Trojice

Písmo jasně učí, že je jeden Bůh, který je nekonečný a který existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Každá z těchto osob je cele Bohem, všechny jsou stejně věčné, jsou si rovny v moci a slávě a ve stejné míře sdílejí tytéž atributy a dokonalosti. Ačkoliv jsou nerozdělené v přirozenosti a bytí, každá z osob Boží trojice má v dokonalé harmonii skrze celou věčnost odlišnou roli a funkci.

Dt 6,4; Mt 28,18-20; 1K 1,3; J 1,1-14; J 20,28; J 10,29-30; J 14,5-14; Sk 5,3-4

Boží atributy

Bůh je duch a je nekonečný ve svém bytí a ve své dokonalosti. Je nezměnitelný, věčný, bez počátku a bez konce. Bůh je vždycky všude ve své plnosti, přesto je oddělený od svého stvoření. Zná všechny věci, protože všechny věci ustanovil. Je všemohoucí, absolutně svatý a dokonale moudrý. Je naprosto dostatečný sám v sobě a žádným způsobem není závislý na svém stvoření. Bůh je láska, je soucitný a odpouští. Přesto je také soudcem, který každého člověka soudí naprosto spravedlivě podle své svatosti zjevené v jeho zákoně. Cokoliv Bůh dělá, je v souladu s jeho charakterem a jeho věčnými záměry. Nemůže zapřít sám sebe ani nemůže lhát.

J 4,24; Iz 6,1-3; 1S 15,29; 1 J 1,5; Gn 1,1; Ž 139; Ef 1,11; Ř 16,25-27; 1Tm 1,17, Ex 3,14; Sk 17,24-25; 1J 4,7-21; Ž 86,15; Na 1,2-3; 2Tm 2,13; Tt 1,2