Základy Kristovy církve – vznik církve (Sk 2,36-47)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Kristova církev je postavena na evangeliu Ježíše Krista a je jím dále budována. Proto potřebujeme dobře rozumět tomu, co je to evangelium. Pokřivení evangelia, jeho zatemnění nebo nejasné vysvětlení má závažné důsledky:

  • Vede k pokřivení učení o spasení (a nejasnosti ohledně toho, kdo je to křesťan).
  • Nepovede ke spasení lidí, ale v lepším případě pouze k falešné jistotě, k ujišťování o spasení těch, kdo ve skutečnosti spaseni nejsou.
  • Vede k pokroucení učení o církvi. Nepovede ke vzniku skutečné Kristovy církve, příp. bude do církve uvádět lidi, kteří jsou ve skutečnosti nevěřící.
  • Vede k nahrazení Boží moci, moci Ducha svatého, který dává nové srdce (a s ním nové jednání), mocí lidskou, která mění lidské jednání (často pomocí manipulace), ale nemůže změnit srdce (přirozenost člověka).
 • Když známe evangelium, budeme moci dobře rozlišovat kdo je a kdo není křesťan, což naprosto nezbytné pro zdraví místní církve.
 • Kristova církev bude jenom tam, kde je pravé evangelium. Kde není kázání evangelia nebo se káže falešné evangelium, nemůže být Kristova církev.
 • Kristova církev bude prosycena evangeliem (pravdou) v celé jeho šířce, evangelium bude v církvi „doma“. Proto je také církev nazvána „sloupem a oporou pravdy“ (1Tm 3,15).

 

Na samotném počátku církve stojí kázání evangelia Petrem – Petr vykládá Starý zákon a káže o Kristu. To je naprostý základ. Byla zde dvojí reakce:

1. Bůh reagoval:

 • Bůh použil (a používá) kázání evangelia (Božího slova) Petrem jako prostředek k tomu, aby dal lidem nové srdce (viz Ez 36,26-27).
 • Bůh použil (a používá) kázání evangelia, aby vytvořil (a následně budoval) svou církev.
 • Bůh připojil tři tisíce znovuzrozených ke své církvi (viz v. 41 v překladu ČSP nebo Pavlík).

2. Lidé reagovali (protože Bůh už reagoval, tedy pracoval v srdcích těchto tří tisíc):

 • Byli zasaženi a volali: „Co máme dělat?“
 • Na výzvu evangelia (danou skrze Petra – v. 38-40) jasně odpověděli
  • Svým postojem – radostně (ČSP), ochotně (KRAL) přijali Boží slovo.
  • Svými skutky – dali se pokřtít, tedy poslechli Boží slovo, které přijali. Tato poslušnost Božímu slovu byla důkazem, že Boží slovo opravdu přijali. Kde není jednání podle Slova, není ani jeho přijetí.
 • Změnili společenství – Petr je vyzval, aby se zachránili ze zvráceného pokolení, jehož do té doby byli součástí. Od chvíle nového narození byli odděleni (Bohem) od světa a připojeni (Bohem) k církvi.

 

Vidíme, že církev jsou pouze znovuzrození, tedy ti, kdo jsou zachránění z pokolení, které směřuje ke zkáze. Jsou to vyvolení Boží, kteří byli v Božím čase přivedeni k víře skrze evangelium, byli odděleni od světa a připojeni ke společenství svatých.