Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7)

Sláva Vzkříšeného

Jaroslav Kernal, Praha 4. dubna 2021

Pokoj vám a milost, milovaní. Stejně jako každý týden i dnes se scházíme, abychom společně uctívali našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Každou neděli si společně připomínáme, že náš Pán je živý, protože smrt ho nemohla udržet ve své moci. Nezůstal v hrobě, protože byl svatý a nevinný a smrt na něj neměla žádný nárok. Jediným důvodem, proč se poddal smrti, byly naše hříchy, které na sebe vzal, aby zaplatil cenu místo nás, kteří v něj věříme.

Dnešní neděle je trochu jiná než ostatní, protože jsou Velikonoce. Je to čas, kdy si tradičně připomínáme ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše Krista. V pátek jsme mluvili o Pánově ukřižování. Dívali jsme se na proroctví, které mluvilo o jeho probodení, k němuž došlo na kříži. Jan ve svém evangeliu citoval proroka Zacharjáše v souvislosti s ukřižováním Pána Ježíše Krista. Když voják probodl Pánův bok kopím, Jan říká, že se naplnila slova proroka: „Uvidí, koho probodli“ (Za 12,10). Nicméně to není jediné místo, kde Jan cituje tato slova. To další je v první kapitole Zjevení, kterou teď celou přečteme a potom se zaměříme na jediný verš, který spojuje dva starozákonní citáty – první je z Daniela a druhý je zmiňovaný verš Zacharjáše.

Jan zapsal vidění, které Bůh dal Ježíši Kristu a které prostřednictvím anděla naznačil Janovi. Jan toto vidění napsal jako dopis církvi, dopis Kristovým služebníkům. Kniha Zjevení má formu dopisu. Ale je napsaná zvláštním způsobem, zvláštním literárním žánrem, kterému dnes moc nerozumíme, protože ho vůbec nepoužíváme – je to apokalypsa. To je zvláštní způsob, jak vyjádřit některé věci pomocí nejrůznějších obrazů a symbolů. To činí tento žánr poněkud komplikovaný. Ale poselství knihy Zjevení je nakonec velmi jednoduché – dá se shrnout jediným veršem ze sedmnácté kapitoly této knihy:

 • Zj 17:14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.

Beránek zvítězí, protože je tím, kým je – je lvem i beránkem, je potomek Davidův, král a válečník, i trpící služebník, který musel zemřít, abychom my mohli žít. A ti kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. Jednoduchá otázka, která z toho vyplývá hned na začátku, je, zda jsme s ním, zda s ním máme vztah, zda on je s námi. Na tom všechno záleží. O tom je i náš dnešní text. Zaměříme se na vzkříšeného Pána, ale nebudeme dnes mluvit o jeho fyzickém vzkříšení, ale podíváme se na to, jak tento vzkříšený Pán přijde znovu ve své slávě. Přijde v oblacích, uzří ho každé oko a budou kvůli němu naříkat všechny národy. To je důsledek jeho smrti a jeho vzkříšení a to je také naděje, ke které nás vede Jan a ke které se musíme každodenně upínat.  

I. Přichází v oblacích

 • Zj 1:7 Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

Proč Jan začíná slovy o tom, že Pán přichází v oblacích? Odpovědí na tuto otázku je celá řada. Nejpřirozenější a nejpřímější odpověď je, že to je přesně to, co mu Bůh skrze anděla ukázal. Proto to napsal. Další odpovědí je to, že těmito slovy identifikuje toho, kdo přichází, o kom je kniha Zjevení, o kom svědčí celý Starý zákon. Chce, aby hned od samotného začátku svého dopisu, nebo knihy, jak o těchto spisech mluvíme my dneska, ukázat na to, kdo přeně je ten, o němž se v celé knize mluví, kdo je Ježíš Kristus. A že mluví o něm, je zjevné z druhé poloviny verše, kde se mluví o tom, že ho probodli. Ježíš přichází v oblacích. To ukazuje přinejmenším na tři věci.

Především to znamená, že Bůh přichází. Jinými slovy to mluví o tom, že Ježíš Kristus je Bůh. Jenom pár myšlenek – Bůh se často zjevuje zahalený do oblaku. Vzpomeňte si, když se Izrael shromáždil pod horou Siónem a Bůh k nim mluvil – celá hora byla zahalená do oblaku. Oblakový sloup (ve dne a ohnivý v noci) doprovázel Izraelce po celou dobu, co chodili po poušti. Když Izraelci vyrobili, postavili a posvětili stánek, Bůh sám sestoupil a Boží sláva naplnila stánek – a v tu chvíli stan setkávání zahalil oblak (Ex 40,34). Podobně když Šalomoun dostavěl chrám, bylo obětováno veliké množství obětí, a kněží vnesli do chrámu schránu smlouvy, čteme:

 • 1Kr 8:10-11 Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva.

Našli bychom mnoho dalších míst, kdy se Bůh zahaluje oblaky a zjevuje svou slávu. Kromě toho je to Bůh sám, kdo jezdí po oblacích. V Dt 33,26 Bůh jede na pomoc Izraeli na oblacích své velebnosti. A v Iz 19,1 čteme, jak na rychlém oblaku vjíždí do Egypta a ničí egyptské modly. Jestliže někdo přichází v oblacích, je zjevné, že je to Bůh sám. Velmi jednoduše z toho vyplývá, že Pán Ježíš Kristus je Bůh, protože přichází jako Bůh.

Ten obraz, který Jan předkládá ve slovech, že Pán přichází v oblacích, je přímo vzatý z knihy proroka Daniela.

 • Daniel 7:13-14 Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.

Jan připomíná svým čtenářům, že Pán Ježíš je Syn člověka a Syn Boží. Je zaslíbený Syn člověka zjevený v Danielovi, a je králem, jemuž byla dána vladařská moc, sláva a království. Je králem, jehož uctívají lidé různých národností a jazyků. Tohle jsou věci, které se stále znovu opakují v knize Zjevení. Jan představuje Ježíše Krista. O tom je celá první kapitola Zjevení – ukazuje, kdo je Pán Ježíš Kristus. Ukazuje jeho slávu, jeho velikost, jeho Božství, jeho moc, jeho vládu i jeho království. Stojí za to strávit hodně času rozjímáním nad první kapitolou knihy Zjevení, nad tím, kdo je zde popsán, protože to je velmi mocný a silný popis. Zkuste si třeba vypsat všechny tituly a všechna označení, jimiž je Pán popsán v této kapitole.

Když Jan odkazuje do knihy Daniel, říká, že to, co předpověděl Daniel, se naplnilo na Pánu Ježíši Kristu. Jan říká, že se naplnil čas – Pán byl zjeven a jeho druhý příchod je blízko. Danielovi mimochodem Bůh řekl, aby zapečetil tu knihu až do doby konce (Da 12,4). Janovi Bůh řekl, aby nezapečeťoval tu knihu, protože čas je blízko (Zj 22,10). Pán přichází v oblacích!

Poslední věc, kterou chci zmínit, je způsob, jakým tuto frázi používá Pán Ježíš. V evangeliích používá tuto frázi v souvislosti se zničením chrámu v Jeruzalémě. V Mt 24, v Mk 13 a v Lk 21 – jsou to paralelní oddíly, které začínají tím, že učedníci ukazují na chrámové stavby a Pán jim říká, že všechno, co vidí, bude zničeno. Potom popisuje tu zkázu. V souvislosti s touto zkázou mluví o tom, že lidé uvidí „znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou“ (Mt 24,30). Je to obtížný oddíl v evangeliích, ale mohly by nám pomoci následující verše, v nichž Pán Ježíš říká:

 • Mt 24:34 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.

Mám za to, že Pán Ježíš tady vysvětluje proroctví z Daniela 7,13-14 a mluví o své vládě a o svém království. Nyní je tady Kristova vláda, nyní je tady jeho království. Nyní je tady Pán, který zvítězil a který své vítězství dovede až do úplného konce – to je podle mě hlavní děj celé knihy Zjevení. A když Pán říká, že přichází v oblacích, chce tím mimo jiné říci, že ta doba je tady nyní, v tuto chvíli, teď! Začala před dvěma tisíci lety a je stále zde. Je tady znamení Syna člověka, který přichází v oblacích. Ve Zjevení 14 sedí Syn člověka na oblacích a vysílá svůj zlatý srp na žeň. Nyní je doba žně. Nyní jsme vysláni jako dělníci na Pánovo pole, jímž je tento svět, abychom kázali všem národům. Jan píše křesťanům, kteří jsou pronásledováni a jsou pod tlakem a těmito slovy jim říká, aby se nebáli, protože Pán přichází. Jeho vláda už je tady. Je to totéž, co Petr říká naprosto jasně těmito slovy:

 • 1Pt 4:12-13 Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.

II. Uzří ho každé oko

Nyní je čas milosti, který začal prvním příchodem Pána Ježíše Krista, nebo kdybychom chtěli být úplně přesní, začal jeho ukřižováním, vzkříšením a vylitím Ducha svatého. A bude završen Pánovým druhým příchodem, kdy ho uzří každé oko.

 • Zj 1:7 Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

Pán, který byl vzkříšen, přichází v oblacích. Uzří ho každé oko. Jeho příchod bude zjevný všem lidem. O jeho druhém příchodu můžeme říci několik věcí, které bychom si měli dobře pamatovat.

Bude náhlý. Pán Ježíš stále opakuje, abychom byli připraveni na jeho příchod. To, co teď říkám, je velmi jednoduché, je to prostá a jednoduchá eschatologie. Každý den máme žít tak, abychom byli připraveni na Pánův příchod. Každý den máme žít ve světle jeho příchodu. A když mluvím o jeho příchodu, mluvím o konci všeho. Nyní vyhlížíme Pánův příchod a potom přijde a bude konec. Tečka. Šmitec. Žádná druhá šance. Žádné čekání na bidýlku v oblacích, žádných dalších sedm let soužení, žádných dalších tisíc let pozemského kralování, kdy bychom měli šanci vidět, že to je fakt pravda a uvěřit. Ne! Přijde jako zloděj v noci (1Te 5,2; 2Pt 3,10). Přijde bez varování, bez nějakých náznaků nebo nějaké lhůty, kdy bychom se mohli připravit. Bude to jako blesk – prásk! Nečekáte blesk. Najednou se rozsvítí nebe. A je to. Právě takový bude příchod Syna člověka. Lidé budou hodovat, jíst, pít, obchodovat, ženit se a vdávat (Mt 24,37-39) … a prásk!

Proto nás Boží slovo vede k tomu, abychom byli připraveni na jeho příchod. Jste připraveni? To neznamená, že bychom měli nějak zmateně pobíhat sem a tam. To neznamená, že bychom se měli splašit a rychle začít něco dělat. To znamená, že se ujistíme, že máme vztah s Pánem Ježíšem Kristem, že jsme smířeni s Bohem, že máme pokoj s Bohem, že Boží láska je skrze Ducha svatého vylita do našich srdcí. Slovy Zj 17,14 že jsme s ním. To znamená být připraven na příchod Páně.

Prakticky – kdo je připravený, bude dál žít tak, jak žije. Kdo není připravený, musí činit pokání, volat k Pánu a prosit ho o milost, tlouci tak dlouho, dokud ho sám Pán neujistí, že ho zná a že je s ním. Bděte a modlete, abyste v onen den nebyli obviněni.

Pánův druhý příchod bude také zjevný. Všichni ho uzří. Každé oko. Bude to fyzický příchod, ale současně to bude duchovní zjevení, takže každý, úplně každý, včetně těch, kdo jsou slepí, těch, kdo nemají oči, těch, kdo zemřeli, prostě úplně každý ho uvidí. Jako všichni vidí onen zmiňovaný blesk – je zjevný všem. Nedá se schovat, nedá se zakrýt. Stejně to bude s příchodem Pána. Bude zjevný naprosto všem. A kdyby to nebylo tak hrozné, mohli bychom říci, že to bude velká a atraktivní podívaná.

Uzří ho i ti, kdo ho probodli. To je zajímavé slovo. Ale dobře ukazuje na to, co se bude dít. Všichni lidé, celá země, lidé všech dob budou shromážděni před Pána, vstanou z mrtvých a uzří toho, koho probodli. Apoštol Petr to popisuje takto:

 • 2 Petrův 3:10 Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

Nebude nikdo, kdo by tomu mohl uniknout, kdo by se tomu mohl vyhnout nebo se vymluvit, kdo by se mohl někde skrýt, někde to přečkat nebo před tím utéct. Bude událost, která bude zjevná všem a která zasáhne úplně všechny. Celé lidstvo bude přítomné – od Adama až po posledního narozeného člověka, který přijde na svět těsně před tímto slavným příchodem Pána. Budou zde všichni. Budou zde i ti, kteří ho probodli – my všichni jsme se svým hříchem podíleli na tomto díle. Byly to naše nepravosti, které na sebe vzal (Iz 53,4-5). Kvůli našim hříchům byl proboden, byl ukřižován, bičován a ponižován, kvůli našim hříchům snášel plnost hněvu a veškerý soud svého nebeského Otce. Jestliže Bůh měl ušetřit nás, nemohl ušetřit jej! To je náš podíl. To je strašlivý podíl. Ale oč strašnější je podíl těch, kteří pohrdli touto milostí, kteří za nic měli krev smlouvy, kteří se vysmáli tomuto slavnému spasení, kteří se přidali k zástupu těch, kteří křičeli „Ukřižuj ho!“ Bůh neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všechny jej vydal – jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? (Ř 8,32). Bůh neušetřil vlastního Syna – rozhodně tedy neušetří ty, kteří pohrdli nabídkou spásy, kteří odmítli to nádherné evangelium o spasení z milosti skrze víru. Jak strašlivý úděl je čeká. Kniha Zjevení o tom mluví velmi jasně:

 • Zj 20:12-15 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

Tohle druhé zjevení vzkříšeného Pána, jeho druhý příchod ve slávě a v moci. Přijde jako válečník, jako vládce a spravedlivý soudce. Bude to den spasení a slávy pro všechny, kteří věří v Pána Ježíše Krista, protože dostanou nová těla, budou oblečeni do slávy a svatosti, začne svatba Beránkova, budeme jíst a pít s Pánem v jeho království, budeme už na věky s ním a budeme se radovat z jeho lásky a nádhery. Ale bude to také den soudu pro všechny, kdo nevěří v Pána Ježíše Krista. Boží slovo říká, že celá země se všemi jejími skutky se postaví před Pána a bude soud – a nebude to jako naše soudy, které trvají léta a někdy i desetiletí, ale bude to soud, který proběhne v jediném okamžiku. Nikdo nebude stát ve frontě a čekat, až na něj přijde řada, protože když se Pán ukáže ve slávě, do životů všech, kdo ho neznají, přijde tento soud. Bude to jako setkání s japonským rychlovlakem. Ale Bůh bude oslaven ve svém soudu a jeho spravedlnost zazáří jako nádherný klenot. A to nás vede k:

III. Budou kvůli němu naříkat

Poslední část našeho dnešního textu mluví o nářku všech národů. Je část citátu ze Zacharjáše. Jan necituje přesný text – nedělá to tuším nikde v knize Zjevení. Nenajdeme tady žádný přímý citát ze Starého zákona, ale najdeme tu velké množství odkazů na starozákonní verše. To je i konec sedmého verše:

 • Zj 1:7 Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

Mohli bychom mluvit o nářku, který souvisí s tím, když vidíme svou vlastní bídu, velikost svých hříchů, které byly vloženy na našeho Pána, a on za ně zaplatil. Ale ten text spíš vede k těm, kteří ho probodli – k nevěřícím lidem. K lidem ze všech národů, jazyků, kmenů i ras, kteří odmítli Pána Ježíše Krista, kteří nechtěli spravedlnost z víry, ale chtěli prosadit svou vlastní spravedlnost. A zdá se, že tu není řeč o nářku pokání, o lítosti, která by byla spojená s nářkem a vedla lidi přímo do náruče Pána Ježíše Krista, vedla by je k trůnu milosti. Obávám se, že je zde řeč o lidech, kteří slyší evangelium, rozumí tomu, co se jim nabízí, ale odmítají. Právě o takových mluví kniha Zjevení:

 • Zj 6:15-17 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“ Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
 • Zj 9:20-21 A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.
 • Zj 16:11 … lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.
 • Zj 16:21 … na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent; a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná.

Někdy si myslíme, že bolest, bída, utrpení nebo útlak pomohou lidem k tomu, aby hledali Boha. Tyto verše z knihy Zjevení nám ukazují, že to tak není. Jenom Boží milost může otevřít lidem oči, aby viděli nádheru a dokonalost Beránka, který byl mrtvý a nyní žije. Jenom Boží Duch může obrátit člověka a dát mu nové srdce, které bude milovat Boha a uctívat Pána Ježíše Krista.

Všechny čeledi země, všechna pokolení budou kvůli němu naříkat. Bude to nářek vzpoury a vzdoru, bude to nářek rouhání a odporu vůči Bohu a jeho Synu, vůči evangeliu o spasení z milosti. Boží milost bere lidem všechnu jejich pýchu, všechny jejich zásluhy, všechny jejich dobré skutky. Boží milost říká hříšníkům, že jsou hříšníci, že nemají šanci, že jsou odsouzení na smrt a potřebují jenom milost, aby byli zachráněni. Taková zpráva je nepřijatelná pro každé neznovuzrozené srdce. Raději bude snášet všechny hrůzy světa a nadávat na Boha, než se pokořit před Pánem a prosit ho o milost. A dobře je to vidět právě v dnešní době. Lidé žijí pod obrovským tlakem, který jde napříč celou společností – je jenom málo těch, kteří pod tímto tlakem nejsou, a jsou to ti, kteří tuto situaci využívají ke svému prospěchu. Ale navzdory tomuto tlaku, lidé vzdorují Bohu.

Žijeme v době, kdy Bůh soudí celou zem a velmi konkrétně západní společnost. Je to soud, který přišel kvůli našim hříchům, kvůli bezbožnosti, která vládne v celé společnosti, kvůli lhostejnosti lidí vůči Bohu, kvůli vzdoru proti evangeliu, kvůli pýše lidí, kteří sami chtějí být Bohem. A tady je také velmi vážné nebezpečí, kterému nyní čelí Boží lid – můžeme si totiž myslet, že když přijmeme řešení světa, všechno se vrátí do původních kolejí a život bude zase fajn. A to je řešení mnoha křesťanů. Budeme dělat to, co nám svět říká, budeme uctívat Boha způsobem, který nám diktuje svět – ideálně online, případně bezdotykově, anonymně se zakrytou tváří, bez společného zpěvu, bez společenství bez toho, jak to po nás Bůh chce ve svém Slově. K čemu nás vede tento text? Vede nás poslušnosti Kristu, protože nám ukazuje, kdo Ježíš Kristus je.

Jeden bratr v Kristu mi tento týden poslal fotku, na které jsou vyfocené dveře kostela, kde káže s nalepenou cedulkou: „Děkujeme, že posloucháte Pána Ježíše Krista.“ Cesta přizpůsobení se světu nás povede k tomu, že budeme naříkat společně se světem. Cesta následování Pána Ježíše Krista nás možná povede k tomu, že budeme v tomto světě také naříkat, ale nebudeme se zaťatými zuby hledět na toho, kterého jsme probodli, ale poběžíme k tomu, který na sebe vzal naše hříchy a zaplatil za ně plnou cenu. A potom, v den jeho příchodu, budeme přijati do slávy a do věčné radosti našeho Pána. Pán Ježíš Kristus pozvedá svůj hněv proti všemu, čím lidé potlačují pravdu. Proto se musíme držet pravdy.

Jenom v poznávání Pána Ježíše Krista je život. Věčný Boží syn se stal člověkem, narodil se z Marie Panny, trpěl pod pontským Pilátem, byl ukřižvován a zemřel, ale třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa a přijde odtud znovu, aby jednou provždy vzal svůj lid k sobě a vyhlásil soud. To je pravda evangelia a blahoslavený je každý, kdo se jí drží.

 • Zj 1:3 Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.

Moji milí, jste připravení na setkání s Pánem Ježíšem Kristem? Vyhlížíte jeho druhý příchod? Je to vaše požehnaná naděje? Usilujete o to, aby váš vztah s ním byl tím nejdůležitějším ve vašem životě? Chci vás k tomu znovu povzbudit. Držte se Pána, držte se pravdy, zůstávejte v jeho Slově. A budete žít ve svobodě Božích dětí, budete žít v lásce k Bohu a k bližním a budete vyhlížet jeho příchod. Nenechte se zviklat soužením, které přichází, ale o to víc usilujte být s Ježíšem. Kdo jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní. Takovým patří království Boží. Amen.

Osnova kázání: