Boží moc a Boží vláda v životě křesťana (Ž 29)

Bůh promlouvá v ničivé bouři

Daniel Adamovský, Praha, 15. března 2020

Připravme svoje srdce modlitbou.

Žalm 29 (ČSP)

1 Davidův žalm. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a sílu.

2 Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, klaňte se Hospodinu v nádheře svatyně.

3 Hlas Hospodinův nad vodami, slavný Bůh zahřměl, Hospodin nad mocnými vodami.

4 Hospodinův hlas je mocný, Hospodinův hlas je nádherný.

5 Hospodinův hlas láme cedry, Hospodin tříští libanonské cedry.

6 Působí, že Libanon poskakuje jako tele a Sirjón jako mládě divokého tura.

7 Hospodinův hlas rozkřesává plameny ohně,

8 Hospodinův hlas působí, že se poušť svírá bolestí, Hospodin k bolesti přivádí poušť Kádeš.

9 Hospodinův hlas přivádí laně ku porodu a obnažuje lesy. A v jeho chrámu všichni říkají: Sláva!

10 Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.

11 Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svému lidu pokojem.

Zažili jste někdy bouři, při které jste měli skutečný strach? Která vás zastihla venku, mimo pevný dům, třeba někde ve stanu. Byli jste bez solidní ochrany, najednou až nechtěně blízko všem jejím projevům. Hřmění, při kterém běhá mráz po zádech, ohlušující výbuchy blesků, intenzivní déšť. Celé to bylo jako strašlivé divadlo, ve kterém se hromy a blesky předhání v tom nahlodat vaši odvahu. Nejste ničím chráněni než chatrnou plachtou stanu, o kterou se s vámi rve silný vítr. Toužíte, aby to už skončilo, každá minuta je nekonečně dlouhá. Začnete se modlit k Bohu, aby vás ochránil a vysvobodil. Vždyť On přeci vládne nad celým stvořením! A máte pravdu. Ovšem je třeba vnést tuto informaci přímo do srdce, krotit jí strach a obavy, které rostou v srdci. Jinak zůstane jen faktem bez aplikace. Proto se vás dnes ptám, milí svatí, víte, co pro vás vyplývá z Boží svrchovanosti nad celým stvořením?

David nás volá ke:

1. Vzdání slávy Bohu společně s nebeskými mocnostmi.

2. Bázni před Boží mocí.

3. Přijetí Boží vlády a Božího požehnání.

Název dnešního kázání je: Boží moc a Boží vláda.

1. Vzdejte Bohu slávu synové Boží (v. 1-2)

Dnešní žalm se výrazně liší od předchozích. Od začátku do konce je chválou, bez jediné prosby. David chválí Boží svrchovanou moc nad nebeskými mocnostmi, pozemským stvořením i lidmi. Na počátku žalmu 29 se ocitáme v nebeském chrámě. Boží synové se seskupili kolem Hospodina. Celou svatyní se nese výzva, aby všichni Boží synové, tedy všechny nebeské mocnosti, andělé, cherubové, serafové a kolik jich jen je, aby vzdali slávu a klaněli se Bohu. Andělé jsou mocné bytosti, ale v porovnání s Bohem mají zanedbatelnou moc.

Myslím si o sobě, že mám alespoň trochu sílu. Ale postavte mě vedle Arnolda Schwarzeneggera a budu jako stéblo trávy vedle vzrostlého stromu. Ovšem postavme mě i Arnolda vedle nejmenšího z andělů a budeme oba asi jako blechy proti tanku. Ale když postavíme mě, Arnolda a všechny nebeské bytosti dohromady vedle Boha, bude naše společná moc asi jako skupina blech proti sopce. Není nikoho mocnějšího a silnějšího než Bůh. A všechny Jeho vlastnosti včetně Hospodinovy síly dokonale projevují Jeho slávu. A tak jejich reakce na výzvu, i kdyby nechtěli, je, že vzdají v pokoře Hospodinu slávu a klaní se před Ním. Podobný výjev máme zaznamenaný v knize Zjevení:

  • Zj 5:11–14 I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, 12 a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ 13 A všechno stvoření, které [je] v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!“ 14 A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se.

Když se takto nebeské mocnosti klaní před Bohem, milí svatí, co teprve my? Vždyť my jsme hříšníci, kteří jsme pokládali všechno možné v tomto světě za hodnější slávy než Boha. Bratři a sestry, my máme daleko víc důvodů se před Hospodinem klanět než všichni andělé dohromady. Dar milosti, zaplacený obětí Jeho Syna za naše hříchy, nikdy nemůžeme odpracovat. Můžeme být jen plní vděčnosti a pokorně se připojit k nebeským Božím synům ve chvále Bohu. Ale pokud se to někomu z vás zdá málo. Pokud hledáte důvod, proč byste měli vzdát Bohu slávu, vyčkejte na další verše 29. žalmu.

2. Mějte bázeň před Jeho mocí (v. 3-9)

Hlas Hospodinův působí bouři (v. 3-4)

V těchto sedmi verších čteme sedmkrát vyjádření Boží moci nad stvořením skrze Hospodinův hlas. Je to nádherné zobrazení Boží moci, která je zcela svrchovaná nad vším, co je na zemi. Davidova vize představuje Hospodinův hlas, jak rozpoutává silnou bouři nad mořem a ta postupuje dále do vnitrozemí. Na cestě pak nenechá nedotčené nic, co jí přijde do cesty. Hospodinův hlas zní nad vodami. Boží hlas rozeznívá bouři. Její začátek lze odhadovat nad Středozemním mořem, které pro suchozemce Davida bylo dostatečně mocnými vodami. Slavný Bůh svým hlasem zahřměl a rozpoutal běsnění živlů. Pamatujete, když Bůh mluvil s Mojžíšem na hoře Sínaj?

  • Exodus 19:16–19 Třetího dne, když nastalo jitro, se na hoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory. Celá hora Sínaj byla zahalená kouřem, protože na ni sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější, Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal.

Celý ten výjev způsobil v Izraelském národě stojícím pod horou zděšení a hrůzu. Protože zněl hlas slavného, třikrát svatého Boha. Jeho hlas je mocnější než vody, nad nimiž se rozezněl. Je mocnější, než bouře, kterou rozpoutal. Bázeň tedy je na místě. Ovšem ne z projevů té bouře, ale z Toho, kdo stojí za ní. Ze slavného Boha.

Můžeme si to představit na současné kalamitě s novým koronavirem. Není třeba se bát nemoci, kterou působí, neboť její průběh je, jak jsem pochopil, v podstatě chřipka, ale toho viru, který ji způsobuje, zejména, kdyby zmutoval do jiné verze. Je třeba sledovat příčinu, nejen projevy. Bůh však je svrchovaný nad koronaviry, stejně jako nad bouří, kterou rozpoutal svým mocným hlasem.

Avšak můžeme také číst ve v. 4, že Hospodinův hlas je nádherný, důstojný, plný Božího majestátu a velebnosti. David nám dává popis Božího hlasu jako něčeho krásného, co působí úžas a bázeň zároveň. Není divu, vždyť Boží hlas projevuje všechny Boží vlastnosti. Od svrchované moci po lásku ke svému lidu. Od nekonečné nezávislosti na všem stvořeném po těsnou blízkost s každým Božím dítětem. Boží hlas působí bouři, stejně jako přináší útěchu do srdcí v těžkých životních situacích. Boží hlas dokáže zlámat mohutné cedry, stejně jako stvořit nádherného tropického motýla.

Hlas Hospodinův žene bouři (v. 5-7)

Nyní však bouře stále pokračuje a žene se z mořských oblastí nad pevninu a blíží se svému vrcholu. Od v. 5 čteme, jak Boží hlas láme a tříští pýchu Libanonu, libanonské cedry. Libanonský cedr je mohutný strom známý svou dlouhověkostí. I dnes jsou exempláře starší mnohem více než 1000 let. Jeho mohutnost vyjadřuje deštníkovitá rozlehlá koruna a gigantický kmen, který může mít průměr až 3 m. Avšak tento obr se pod vlivem bouře působené Hospodinovým hlasem láme jako zápalky, doslova se tříští na malé třísky. Jako když praštíte silou o podlahu keramickým hrnečkem, rozletí se všemi směry na stovky malých kousků.

Nejen to. Dále ve v. 6 čteme, jak týž Boží hlas působí, že území Libanónu i hora Sirjón poskakují jak mladý skot. Libanón se tehdy rozkládal na dvou pohořích a v údolí Beqaa mezi nimi. Ta pohoří chránila Libanón od Asýrie na východě a Fénicie na západě. Nejvyšší horou v celé oblasti je hora Sirjón, což je fénické jméno pro horu Chermón. Nachází se na hranici tehdejšího Libanónu a Izraelského království. Tyčí se do výše téměř 2800 m a je viditelná až od 190 km vzdáleného Mrtvého moře. Avšak ani mohutná hora Sirjón, ani jakékoliv území neodolají Hospodinovu mocnému hlasu.

Představte si poskakující mladé tele, jak skotačí, vyskakuje, pohazuje hlavou a kope nohama. Kdyby na něm někdo seděl, dlouho se neudrží. Pokud takto poskakuje celé území, můžeme si představit, že David nám popisuje zemětřesení. Boží hlas způsobil nejen bouři, ale je mocen třást celou zemí. V Žalmu 114 čteme ještě podrobnější popis Boží moci nad zemí při vyvedení Izraele z Egypta:

  • Ž 114:4–8 hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. Co je ti, moře, že utíkáš, Jordáne, že se obracíš nazpět? Hory, proč poskakujete jako berani, a vy, pahorky, jako jehňata? Svíjej se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým, jenž proměňuje skálu v jezero, křemen ve vodní pramen.

To je úchvatná a ničím neomezená Boží moc nad mořem i zemí.

Bouře však ještě nekončí, nyní graduje úchvatným ohňostrojem blesků, které Boží hlas rozkřesává jako plameny ohně (v. 7). Blesk ve zlomku vteřiny prolétne oblohou a s obrovskou energií zasáhne svůj cíl. Energie výboje průměrného blesku je odhadována vyšší než 3 GW[1]! To je přibližně sedmina[2] instalovaného výkonu všech elektráren v ČR. To je tak obrovský výkon, který Bůh působí svým hlasem, že nás musí vést k úžasu nad Boží mocí. A také tím, jak citlivě ji vůči stvoření používá. Kdyby při bouřce každý blesk zasáhl nějaký dům, nebo člověka. Znamenalo by každé léto národní hospodářskou a lidskou katastrofu.

Hlas Hospodinův klidní bouři (v. 8-9)

A tak jak Boží hlas rozpoutal bouři, tak ji také postupně uklidňuje. Ještě se bouře na závěr přesouvá více na východ do oblasti pouště Kádeš severně od syrského Damašku. I ve svém závěru má bouře stále dost síly na to, aby její účinek David přirovnal k tomu, že se poušť pod působením Hospodinova hlasu svírá bolestí (v. 8). Vichřice na poušti je doprovázena masivními přesuny písku, který nejen, že změní vzhled krajiny, ale při vysoké rychlosti dokáže působit zranění lidem i zvířatům a zničit i vzrostlejší rostliny. Když se přesune bouře o kus dále, v oblasti lesů Boží hlas v bouři přivádí laně k předčasnému porodu. A ze stromů doslova serve listí i kůru (v. 9), že z nich zbydou obnažené pahýly.

Nakonec Bůh bouři svým hlasem zastavuje a tím dokazuje svou plnou kontrolu nad stvořením. Nejen, že bouři začal a vedl směrem, který chtěl, ale také ji podle své vůle včas zastavil. A jaká je reakce v Božím chrámě? (v. 9) Všechny nebeské bytosti volají Sláva! Všechny jsou ohromeny Boží mocí, a to je vede k vzdání slávy všemohoucímu a nádhernému Bohu. Milí svatí, sdílíte stejnou bázeň před Bohem, který vládne takovou mocí?

Pohanské národy přičítali bouře hněvu svých bohů a báli se jich, protože ti vymyšlení bozi byli tvrdí a zcela nemilosrdní. Ovšem my máme milujícího a všemohoucího Boha a bázeň spojená s úžasem je to, co má naplňovat naše srdce. Jelikož on nikým neomezen vládne.

3. Mějte jistotu v Boží vládě (v. 10-11)

Hospodin věčně vládne (v. 10)

Ve v. 10 vidíme Panovníka sedícího na trůnu. Jeho trůn a Jeho vláda jsou věčné. Vládl nad potopou, jíž odsoudil celé lidstvo až na Noemovu rodinu. A vládne stále a bude vládnout navěky. Lidstvo se tomu může vysmívat, zpochybňovat Boží vládu, nebo si stavět všelijaké bláznivé teorie. Boží vládu však tím nesníží ani o milimetr.

  • Ž 99:1 Hospodin kraluje — národy se chvějí. Trůní na cherubech — země se zmítá.

Bratři a sestry, Boží svrchovaná vláda nad stvořením i lidstvem v nás musí upevňovat jistotu v Jeho moc. Vždyť ta úporná snaha zpochybnit Boží stvoření, Boží plán pro rodinu, Boží plán pro roli muže a ženy, a vše ostatní je Bohu jen k smíchu. Tedy se nemusíme obávat, s jakou novou ničivou lží lidská společnost zase přijde. Jestli zruší pohlaví, a budeme si muset říkat středním rodem, nebo uzákoní jako manželství svazek deseti lidí deseti různých genderů… Pravdu tím nikdo nezmění. Boží vládu žádný hříšník nesvrhne. Ale jen si člověk sám tím vnáší více a více bolesti a zmatku do života. Proto navzdory tragickému směřování lidstva a obavám z budoucnosti, které jistě vzbuzuje, máme mít v srdcích pevnou jistotu, protože Bůh navěky vládne.

Hospodin posiluje svůj lid (v. 11)

Ve své vládě Bůh dává posilu svému lidu. Bůh svou mocí jedná ve prospěch svého lidu.

V předchozím žalmu (Ž 28) nás Písmo učí, že Bůh slyší naše modlitby, chrání nás a vysvobozuje z tísně. K tomu nám dává do srdce jistotu v Jeho moc skrze naši rostoucí oddanost Bohu (Ž 27). A tím nás připravuje nést těžké zkoušky. Boží moc je Vám milí svatí k dispozici. Ne abyste vynikali nad ostatní nějakými mocnými činy a budovali svou pýchu. Ale abyste rostli v pokoře a v závislosti na Jeho moci. V pokorném a s Bohem smířeném srdci se totiž nachází pokoj. Ježíš řekl svým učedníkům v předvečer svého ukřižování:

  • J 14:27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.

Pán Ježíš je tím pokojem. Mimo něj pokoj není.

Aplikace

V úvodu jsme si popsali, jak děsivě může působit bouře, když nás chytne mimo domov ve volné přírodě. Ovšem nejsou to obvykle bouře s blesky a hromy, které působí skutečné obavy a strach. Vždyť bouřka trvá obvykle něco mezi 1 až 2 hodinami[3]. Brzy skončí. Skutečné obavy přichází se zkouškami v našich životech.

Jejich důvod může být různý, často se to ani nedovíme. Ale to důležité je, že nad nimi vládne náš Pán. Bůh vládne nad vašimi zápasy a používá svou moc, abyste v nich zvítězili k Boží slávě. Bez ohledu na množství těžkostí, na vaši schopnost je nést, je to Bůh, kdo je nad tím svrchovaný. A je to Boží moc, která vás stále posiluje, abyste jimi prošli.

Proto nedává smysl, abyste hledali pomoc jinde než u Boha. Dokonce by to bylo vyjádřením nedůvěry a čirým bláznovstvím. Vždyť kdo z vás dokáže zastavit bouři, nebo třeba jen rozehnat mraky, aby byl krásný slunečný den. Kdo dokážete uzdravit své tělo z nemoci, zastavit stárnutí, nebo prodloužit svůj život, byť o den. Nikdo. Ale Bůh to vše má pod svou vládou. Tudíž musíme utíkat k tomu jedinému zdroji a k té největší síle v celém vesmíru. Všemohoucímu Bohu.

Pokud jste nemocní, žádejte ostatní bratry a sestry, aby se za vás u Boha přimlouvali. Bůh je mocen vás uzdravit a v každém případě vám dá sílu snášet útrapy vaší nemoci.

  • Jk 5:14–16 Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.

Nebo bojujete s obavou o zabezpečení své rodiny? Pak věřte, že Bůh se o vás postará, stejně jako se stará o celé stvoření od počátku světa.

  • Mt 6:25–26 „Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst [a co budete pít], ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?

Možná zápasíte se složitou výchovou vašich dětí. Pak jediné řešení je, učte je bázni a poslušnosti před Bohem skrze aplikaci Božího slova přímo do jejich životů. Ukazujte jim, jaké tragické důsledky má neposlušnost a jaké požehnání mají děti v poslušnosti rodičům (Mt 15:4, Ef 6:2).

  • Dt 6:5–7 Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazuji, ve tvém srdci. Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš.

Anebo zažíváte těžké soužití s nevěřícím manželem či manželkou. Vaše úloha je sloužit svému protějšku, modlit se za ni či za něj a být mu příkladem Krista, aby viděl praktickou nezaslouženou milost. Jen Bůh je schopen proměnit jeho či její srdce, vy je neproměníte.

  • 1 Pt 3:1–2 Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen, až zpozorují vaše čisté chování v bázni.

Přátelé, Písmo nepřináší planá slova útěchy, jak by si někdo mohl říct. Vždyť to je Boží slovo, je to řeč Toho, kdo nás zná nejlépe, vždyť každého z nás stvořil.

Planá slova útěchy jsou typu: „Neboj se, to bude dobré.“, nebo „Buď silný, to zvládneš.“ Taková slova ale nemají žádný pevný základ. Jen se snaží vybudit sebedůvěru či sebelásku. Ale u člověka, který došel na konec svých sil, to vůbec nedává smysl! Je to jako byste slepému na kraji propasti radili, to je dobré to přeskočíš.

Rady a spolehnutí na lidský rozum, to jsou slova marné útěchy, která v ničem nepomohou. Ale vydat se pod Boží vládu a spolehnout se na Boží moc, to je ta jediná správná cesta, která vede k dobrému cíli. A jen touto cestou je Bůh oslaven.

Milí svatí, věřte, že Ten, který vás vykoupil obětí svého Syna, má pro vaše zápasy to nejlepší řešení a Jeho vláda je tou nejlepší vládou.

Ovšem vy, kteří stále vzdorujete Boží svrchované vládě a odmítáte se pokořit před Bohem, který má váš život zcela v hrsti, jednáte hloupě. Použiji-li slova, kterými Pán Ježíš promluvil k Saulovi na cestě do Damašku. Je vám bolestivé kopat proti bodcům. Ty bodce nejen, že jsou ostré, ale mohou vás kdykoliv připíchnout jak motýla do sbírky. Věřte tedy, že Bůh je tím nejlepším Panovníkem. Věřte, že Pán Ježíš je mocen vás dokonale očistit od vašich hříchů. Čiňte pokání ze svých marných skutků a ze svých hříchů.

Shrnutí

Na začátku jsme si položili otázku. Jestli víte, co pro vás vyplývá z Boží svrchovanosti nad celým stvořením? Žalm 29 nás učí, že Hospodin je hoden slávy od celého stvoření, neboť On je věčný a svrchovaný vládce nad nebem, zemí i lidmi.

Proto mějte důvěru v Jeho vládu a věřte, že Jeho moc pro vás pracuje. Z toho mějte jistotu a pokoj pro celý váš život.