Izákovo pole

Opravdová láska jako důkaz Boží přítomnosti

Karel Trnka

  • Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás  dosáhla svého cíle.

Boží slovo v životě křesťana: Přijetí Božího slova

Jaroslav Kernal

Jestliže člověk neuslyší Boží slovo, evangelium, nemůže dojít ke spasení. Musí slyšet Boží slovo. Může jít o Boží slovo, jak ho čteme v Písmu, nebo o jeho věrné vysvětlení, tedy o výklad zapsaného slova Božího. A musím zdůraznit onu věrnost výkladu. Tedy takový výklad, jaký odpovídá textu v jeho kontextu. Takový výklad, jaký nic nepřidává ani nic neubírá. To je prostředek, který Duch svatý používá, aby stvořil v člověku nové srdce, které je schopné věřit i činit pokání.

Boží slovo v životě křesťana: Moc Božího slova

Jaroslav Kernal

Když se vykládají Písma se zaměřením na Krista, jedná se o vyhlašování Boží zvěsti. Jestliže je v centru Kristus, jak je zjeven v Písmu, máme před sebou evangelium, které je Boží mocí ke spasení. Tohle je velmi důležité nejenom pro kazatele – je jejich povinností, aby vykládali Písma s Kristem v centru, ale úplně stejně je to důležité pro každého křesťana, protože nám ukazuje, co máme vyžadovat, když se někdo postaví za kazatelnu. Máme vyžadovat výklad Božího slova. Potřebujeme vzít text, vysvětlit text a aplikovat ho do svých životů. Takové kázání potom odpovídá Božímu slovu a je Boží zvěstí.

Boží slovo v životě křesťana: Autorita Božího slova

Jaroslav Kernal

V Tesalonice se Pavel setkal s dobrým přijetím – lidé dychtivě naslouchali, jak vykládal Písmo, a někteří Židé uvěřili a spolu s nimi i mnoho pohanů, kteří se předtím obrátili od pohanství k židovství. Mezi novými křesťany bylo také nemálo žen z významných rodin. Evangelium se šířilo po Tesalonice jako povodeň. Pavel kázal Krista, jeho velikost a jeho vládu, vykládal Boží slovo a odvážně zvěstoval evangelium. A Bůh pracoval v životech lidí. V první kapitole si Pavel připomínal víru, lásku a naději (1Te 1,3.9-10), které se zjevně projevily v životech nově obrácených křesťanů.

Jestli Kristus nevstal z mrtvých …

Adam Vondruška

Na sklonku roku se vždy cítím jako na sklonku života. Nevím, jak je to u vás. Ale zatím vždy přišel další. Někdo například nevěří, že po smrti něco je; je to jeden z nejrozšířenějších názorů v dnešní společnosti, že vše na čem záleží, je tady a teď. Ale myslím, že to vůbec nedává smysl a nikdo z nás podle toho ani nežije. Bereme ohledy na druhé lidi, přemýšlíme o budoucnosti, jednáme tak, abychom mohli žít i zítra, pozítří i za rok, a nikdy se nerozhodujeme tak, aby to naše rozhodnutí bylo nejlepší pro nás samotné, právě tady a teď. Ale máme na paměti i druhé lidi, možná ty nejbližší, přemýšlíme nad minulostí, abychom se z ní něco naučili pro svou budoucnost a říkat, že po smrti nic není, že není zmrtvýchvstání, znamená říkat, že Ježíš Kristus nebyl vzkříšen.

Věrnost Kristu

Jaroslav Kernal

Pavel o sobě napsal, že není služebníkem lidí, ale je služebníkem Božím. To cele souvisí s evangeliem. Evangelium je dobrá zpráva o Ježíši Kristu. Kristus je obsahem evangelia. Bez Krista není evangelium. A jenom skrze evangelium mohou lidé poznat Ježíše Krista. Jedná se o dvě strany téže mince. Evangelium je zpráva o Ježíši Kristu, o jeho vtělení, životě, a především o jeho zástupné vykupující oběti za naše hříchy a o jeho zmrtvýchvstání. Kdo věří této zprávě, bude spasen.

Neustále za všechno děkujte

Jaroslav Kernal

Boží slovo nás vybízí k nepřetržité vděčnosti. Křesťan má děkovat neustále a dokonce i za všechno. Taková vděčnost není ničím samozřejmým, ale je důsledkem Božího působení v životě člověka, je důsledkem plnosti Ducha svatého. V listu Efezským Bůh přikazuje křesťanům, aby se neopíjeli vínem, ale místo toho se naplňovali Duchem svatým. Jedním z důsledků plnosti Ducha je vděčnost.

Ježíš je světlo světa

Jaroslav Kernal

  • Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka ... (J 1,9)

Jan nazývá Ježíše světlem. Světlo nejde spoutat a dělat si s ním, co se vám zlíbí. Tak je to i s Pánem Ježíšem Kristem. On je pravým světlem. Komentátor z 19. století J. C. Ryle ve svém komentáři k Janovi uvádí čtyři věci o tomto světle:

Izákovo pole

Jaroslav Kernal

  • K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. (Gen 24,63)

Izák vyšel rozjímat. V tradičním křesťanském chápání nepatří Izák mezi 'top' postavy Starého zákona, a to i přes to, že sám Pán mluví o Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. Pán řadil Izáka k těm 'velkým' postavám. Podobně autor listu Židům řadí Izáka do své slavné galerie svědků víry.

Přihlásit se k odběru Články